BIDRAG från svenska organisationer

VD Erik Sandström för bidrag på Klöverfjällets topp

Vår konsult Erik Sandström hjälper Er hitta och ansöka om bidrag

Det finns en stor mängd svenska bidrag. Här fokuserar vi bidrag till utveckling i första hand för företag, men även för myndigheter. Vi gör inte anspråk på att presentera en komplett förteckning av de möjligheter som finns. Detta är en översiktlig hjälp för att Du ska kunna börja leta själv.

Tips för Dig som letar bidrag

Det finns många bidrag. Det gäller att välja rätt. I en utveckling för en innovation ingår ofta flera svenska bidrag och ett eller flera EU-bidrag. De svenska hanteras internationellt sett tämligen obyråkratiskt. Det innebär att Du som möjlig ansökare är beroende av respektive handläggares goda vilja. Då gäller det att tala samma språk som hen vid första kontakt. Försök därför lära Dig så mycket Du kan från bidragsgivarens hemsida innan Du ringer.

Många tycker det är mycket jobbigt både att ansöka om bidrag och att redovisa för att få ersättningen utbetald. Men tänk efter innan Du avstår från att försöka. Ett bidrag är ju ett rent tillskott till Din verksamhet. Hur många månader måste Du jobba för att få 500 000 kr över att spara och investera sedan Du betalat alla Dina dagliga utgifter? Hur mycket måste Ditt företag öka sin försäljning för att Ni ska spara ihop 2 miljoner kronor extra att investera i utveckling? I det perspektivet är det värt att lägga ner betydande resurser för att ansöka om och redovisa beviljade bidrag.

Som konsult kan vi hjälpa Din organisation att hitta lämpliga bidrag. Naturligtvis måste vi ha betalt. Vi arbetar inte mot ren provision. Men vårt Nyhetsbrev EU-Peng är gratis. Du kan beställa i höger kolumn på hemsidan! Förutsatt att Du från början
klargör att Du är villig betala för våra tjänster på annat sätt än genom ren provision är också inledande samtal gratis. Kontakta gärna vår konsult och VD Erik Sandström, tel: 070-2994762 (bilden från Klöverfjällets (viss symbolik) topp i Norra Borgafjällen.

Bidrag från myndigheter generellt

Ett stort antal myndigheter har bidrag att fördela. Dessa bidrag ska normalt hjälpa till att uppnå de samhällsmål som myndigheten arbetar för. Precis som med EU-bidrag är en ansökan om bidrag ibland att se som en offert för att genomföra eller utveckla en politik som myndigheten har ansvar för. Bästa sättet att hitta dessa bidrag är att studera hemsidan för den nationella myndighet som ansvarar för genomförandet av det politikområde vars genomförande skulle förbättras av ett projekt. Normalt finns en eller flera ansvariga handläggare angivna på hemsidan för respektive bidrag hos myndigheten.

Det fungerar tex så här:

 • Tillväxtverket har hand om regionalstöden. I stödområden finns det sådana även för investeringar. För små företag finns också ibland utvecklingscheckar. Ibland finns också stöd för exportsatsningar.
 • Naturvårdsverket har bland annat hand om Klimatklivet som ger stöd till investeringar som förbättrar klimatet.
 • För Energieffektivisering bör Energimyndighetens hemsida studeras för lån och bidrag.
 • VINNOVA har  olika utlysningar för forskning, utveckling och Innovation . Inriktningen varierar mellan åren. Varje år brukar det finnas stöd för små företag som inte är mer än 5 år gamla. Det finns också stöd med olika inriktningar på branscher och stöd för att stimulera samarbeten med olika länder.
 • För skogliga tillämpningar bör Du studera bidrag på Skogsstyrelsens hemsida.
 • För Jordbruk är det klokt att studera bidrag på Jordbruksverkets hemsida.
 • SIDA för särskilda satsningar för utvecklingsländer. Hanteringen delegeras ibland till andra myndigheter.

Det finns så många myndigheter på nationell nivå. Kanske berör Dina utvecklingstankar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap eller Migrationsverket eller SMHI eller …..

Bidrag särskilt för utveckling av företags verksamhet

Dessa myndigheter har bidrag som särskilt lämpar sig för utveckling av företag.

 • VINNOVA har för svenska förhållanden en del stora bidrag för forskning & utveckling
 • Tillväxtverket har bidrag för särskilt angelägan satsningar av regeringen. Det varierar mellan åren. Bland temana finns ofta milljö, export och jämlikhet. Ibland delegerar Tillväxtverket fördelningen av pengar till andra organisationer eller till lokala partnerskap.
 • ALMI har i första hand relativt små bidrag men också lån, visserligen med hög ränta men med begränsningar av riksen för låntagaren

Bidrag från privat och ideell sektor

Dessa bidrag är ofta inte så stora. Det finns flera förteckningar men vi har inte värderat vilken som är bäst. Kungliga Tekniska Högskolan har presenterat en lista som ser rätt bra ut: Stipendier och anslag utanför KTH en översikt. Kolla här!

Flera andra företag och organisationer har sina egna stöd. Några exempel är:

 • LRF som har ett innovationsstöd som heter INNOVA. Vi har med det i en artikel om EU:s Landsbygdsprogram.
 • Din El delar ut miljöstipendier ur Din El Miljöfond. Eco Innovation AB fick det vid första ansökningsomgången till Din El Miljöfond. Läs mer här.
 • BIXIA miljöfond delar ut medel för projekt som bidrar till mer förnybar el eller till att minska elanvändningen
 • Familjen Erling-Perssons stiftelse är en svensk forskningsstiftelse som grundades 1999. Stiftelsen ska långsiktigt främja vetenskaplig forskning, stödja undervisning och utbildning samt främja vård och uppfostran av barn.