Klimatklivet har delat ut 13,7 miljarder kr.

Klimatklivet är ett bidrag som stimulerar investeringar som annars inte är lönsamma. Som konsult kan vi hjälpa Er använda det för att göra investeringar både i traditionell och i innovativ teknik, eller öka Er försäljning. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på klimatskadliga utsläpp i CO2ekvivalenter (CO2e).  Nedan får Du veta mer om Klimatklivet.

FOTO: Efter orkanen Katrina tog folk sin tillflykt först till vinden på husen och sedan slog de sig ut genom taket för att inte dränkas av vattenmassorna: BILD: Erik Sandström,

Bör Din organisation söka Klimatklivet?

Det bör Ni göra om Ni har nytta av bidrag och kan hävda att Klimateffekten av Ert projekt blir över 0,7 CO2e/investerad krona. Det är inte säkert det blir stöd om stora belopp söks av andra organisationer som kan kalkylera med högre CO2e-besparingar/krona.  Ansökningshandlingarna är inte förskräckande. Men när svenska staten ska betala bidrag måste ju vissa krav ställas.

Klimatklivet är ett mycket bra stöd för klimatinvesteringar

De flesta andra stöd är sämre för investeringar för man får bara ta upp avskrivning under projektperioden som godkänd kostnad. Högsta stödnivån för Klimatklivet är i regel för offentliga organ 50 %, men för företag kan det variera mellan 40 och 70 %.

Ansökningshandlingarna är inte lika komplicerade eller lika omfattande som för de flesta andra stöd. Utfallet av ett ansökningsarbete går någorlunda bra att prognostisera. Men som alltid när det gäller bidragsansökningar kan överraskningar ligga  på lut. För en välskriven ansökan ska besparingen i CO2 e per investeringskrona vara avgörande. Det finns ett nedre tröskelvärde som en ansökan måste klara som är 0,7 kg CO2e/kr. I genomsnitt för beviljade projekt har den varit 1,67 kg CO2 e/ kr. Men i den slutliga bedömningen kan Naturvårdsverket välja att ändra rangordningen mellan ansökningar mht demonstrationseffekter och positiv påverkan på andra miljömål, i första hand de svenska miljömål som prioriteras i regionen.

Det största stödet hitills är 210 mkr

motsvarande 44 % av investeringen i en kommunsammanbindande fjärrvärmeledning. För laddstationer har givits väldigt många små stöd, det minsta är 4015 kr. OBS att Klimatklivet regleras av både svenska och EU förordningar. Vill Du läsa mera så gå till Naturvårdsverkets sajt för Klimatklivet

Andra stöd för klimatet

De flesta EU-program bygger ursprungligen på Agenda 2020  som nu ersatts av Agenda 2030. Den anger EU:s mål för perioden fram till dess. Där spelar klimatet en viktig roll. 

Stöd för klimatåtgärder spelar en stor roll. De finns i Regionalfondsprogrammen, Landsbygdsprogrammet, Horisont 2020 för Forskning & Innovation, de olika Interreg-programmen med flera. Argument för klimatnytta finns i många fler svenska program än i Klimatklivet. Klimatnytta kan vi också få av program som gäller utveckling av innovationer eller att skapa sysselsättning. Vill Du leta själv så kolla förslagsvis VINNOVA, Tillväxtverket och Naturvårdsverket.

Vill du veta mer om klimatklivet?

Det är faktiskt lite av en djungel. Om Du vill ha hjälp att orientera rätt så kontakta Erik Sandström eller fyll i nedanstående kontaktformulär så kommer vi kontakta dig inom kort. Du kan också googla Naturvårdsverket Klimatklivet på nåtet.

Kontaktformulär

2 + 11 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö."

Eco Innovation AB
Lövingsgatan 5
553 12 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se

Hur mycket bidrag kan man få?

Stöd till företag hanteras enligt EU:s regler för företagsstöd. I princip får inte mer stöd ges än 200 € per 3-årsperiod. Men det kan finnas tillämpliga undantag från detta max-belopp, t-ex- för miljöskydd. Sådana undantag beviljas enligt den s.k. gruppundantagsförordningen. Företag kan då få högst 40 eller högst 70 % stöd beroende på bland annat företagets storlek och var investeringen ska ske.

Sökanden väljer själv hur mycket bidrag man vill söka om till sin investering. Några exempel på beviljad stöd kan hjälpa Dig förstå spridningen i stödnivåer:

 •  Borlänge Energi fick 10 % av 18 Mkr till Förbehandlingsanläggning för matavfall till biogasproduktion.
 • Swedish biogas international Stigtomta AB med 40 % av 100 Mkr till Anläggning för biogasproduktion.
 • Järvastadens Bilpool AB med 9000 kr, dvs. 50 % av en laddstation
 • Kullsta 1132 AB med 579250 kr, dvs 70 % av investeringen för energikonvertering

Vad kan Klimatklivets bidrag användas till?

Det ska gå till klimatinvesteringar på lokal och regional nivå i Sverige. Medlen ska ge största möjliga klimateffekt. Det främsta syftet är att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter.
Stöd kan gå till konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Åtgärden ska klassas  i kategorier och specificeras. Det är värt att notera att innovation specificeras för alla kategorier utom Information och Övrigt. Kategorierna är:
 1. Laddstation
 2. Informationsinsatser
 3. Energikonvertering
 4. Energieffektivisering
 5. Infrastruktur
 6. Transport
 7. Fordon
 8. Avfall
 9. Gasutsläpp
 10. Övrigt

Hur bedöms ansökningarna till Klimatklivet?

Bästa Klimatnytta vinner stöd. Den anges i kg CO2 ekvivalenter/ investerad krona.  Stöd har hittills givits till Klimatnytta mellan ungefär 1 kg CO2 ekvivalenter och över 100 kg CO2 ekvivalenter per investerad krona, i genomsnitt ca 2,20 kg CO2 ekvivalenter per investerad krona.