Klimatklivet kan ge bidrag med 0,1 – 70 %

Alla organisationer kan söka Klimatklivet men inte privatpersoner. Det främsta kriteriet för stöd är direkta effekter på utsläppen av klimatgaser räknat i koldioxidekvivalenter. För 2016, 17 o 18 planeras respektive 1,5, 2 och 3 miljarder delas ut. Bidragen begränsas av att de inte får göra investeringar lönsamma, men däremot göra så att de går jämnt ut enligt Naturvårdsverkets normer för lönsamhetsberäkning.

Övergivna kvarter 3 år efter orkanen Katrina. Extrema oväder kan begränsas som resultat av Klimatarbetet tex. genom Klimatklivet. FOTO: Erik Sandström

Övergivna kvarter 3 år efter orkanen Katrina. Extrema oväder kan begränsas som resultat av Klimatarbetet tex. genom Klimatklivet. FOTO: Erik Sandström

Ska Din organisation söka Klimatklivet?

Det ska Ni göra om Ni har nytta av bidrag och kan hävda att Klimateffekten av Ert projekt blir bland det bästa som går att uppnå med ett projekt i Sverige. I fjol var konkurrensen om Klimatklivet mycket hård. Det finns mer pengar  i år men nu känner nog alla tänkbara intressenter till Klimatklivet. I höstas vann 15 % av ansökningarna stöd. Ansökningshandlingarna är inte förskräckande. Men när svenska staten ska betala bidrag måste ju vissa krav ställas.

VD Erik Sandström för bidrag på Klöverfjällets topp

Vår konsult Erik Sandström hjälper Er hitta och ansöka om bidrag

Hur mycket bidrag kan man få?

Det framgår inte av ansökningshandlingarna. Men i höstas beviljades 268 Mkr i bidrag till projekt som omsluter 684 Mkr, dvs. i genomsnitt  nära 40 % i bidrag. Totalt har nu 165 ansökningar fått stöd. Högsta beviljade belopp är 40 Mkr och minsta belopp är 18 000 kronor. I snitt var stödet 2,7 Mkr.

Stöd till företag hanteras enligt EU:s regler för företagsstöd. I rpincip får itne mer stöd ges än 200 € per 3-årsperiod. Men det kan finnas tillämpligaa undantag från detta max-belopp, t-ex- för miljöskydd..

Sökanden väljer själv hur mycket bidrag man vill söka om till sin investering. Länsstyrelsen i Skåne fick 100 % av 40 000 kronor för transporter i Stenshuvuds Nationalpark. Andra åtgärder som fick 100 % stöd var en lustgasdestruktionsanläggning för 1,7 Mkr och 2 projekt à 0,5 Mkr för Laddinfrastruktur. Borlänge Energi fick 10 % av 18 Mkr tillFörbehandlingsanläggning för matavfall till biogasproduktion. Mest fick Swedish biogas international Stigtomta AB med 40 % av 100 Mkr till Anläggning för biogasproduktion.

Vad kan Klimatklivets bidrag användas till?

Det ska gå till klimatinvesteringar på lokal och regional nivå i Sverige. Alla kvitton som ska vara underlag för beräkning av bidrag får inte vara senare än december 2018. Medlen ska ge största möjliga klimateffekt. Det främsta syftet är att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter.
Stöd kan gå till konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Åtgärden ska klassas  i kategorier och specificeras. Det är värt att notera att innovation specificeras för alla kategorier utom Information och Övrigt. Kategorierna är:
  1. Laddstation
  2. Informationsinsatser
  3. Energikonvertering
  4. Energieffektivisering
  5. Infrastruktur
  6. Transport
  7. Fordon
  8. Avfall
  9. Gasutsläpp
  10. Övrigt

Hur bedöms ansökningarna till Klimatklivet?

Bästa Klimatnytta vinner stöd. Den anges i kg CO2 ekvivalenter/ investerad krona.  Stöd har hittills givits till Klimatnytta mellan ungefär 1 kg CO2 ekvivalenter och över 100 kg CO2 ekvivalenter per investerad krona, i genomsnitt drygt 2 kg CO2 ekvivalenter per investerad krona..

Mer om Era möjligheter med Klimatklivet

Vill Du veta mer så kontakta vår konsult Erik Sandström , erik@ecoinnovation.se. Du kan också googla Naturvårdsverket Klimatklivet på nåtet.

Sista ansökningsdag för 2018 års återstående utlysningar är 17/5 och 27/8 /6, 26/9..