Bidrag LOVA blir max 75 Mkr 2014

LOVA-bidrag ska minska övergödningen. De är högst 50 % av godkända kostnader för Lokala Vattenvårdsprojekt som minskar övergödningen. Pengarna kan också användas som delfinansiering i EU-projekt. M/s Latrine i videon är ett sånt exempel. Det är en del av Interreg IV A projekt på det gränsöverskridande programmet Öresund-Kattegatt – Skagerack

 

Interreg IVA

Interreg IV A Kärnområdet för Öresund Kattegatt-Skagerack. Jönköpings län fick också vara med i perioden tom 2013

Bidrag till M/S Latrine och Interreg IVA

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljade LOVA-projektet M/S Latrina. M/S Latrina stävade runt mellan gästhamnar och naturhamnar i västra Sverige tre veckor
under sommaren 2011. Syftet var att sprida information om latrintömning och båtbottentvättar. Sedan har båten fortsatt i Danmark och Norge.

Länsstyrelsen  i Västra Götaland leder Interreg IVV A projektet ”Hav möter Land”. Det samlar 26 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark. Det pågick från 2010 till september 2013. Budgeten var 3,8 miljoner euro. Projektet ska ge:

• framtidsscenarier
• planeringsverktyg
• klimatmodeller
• harmoniserade klassificering av vatten
• kunskapsunderlag för förvaltning
• konsekvensanalyser för utsläpp, klimat och åtgärder
• erfarenhetsutbyte om EU-direktiven
• gränsöverskridande arbete

Bidrag LOVA mot övergödning av haven

Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Därför infördes  2009 ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA-bidraget. Det ska stimulera lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av näringsämnen. LOVA-bidrag får lämnas till

  • att ta fram planer för åtgärder som syftar till att minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet
  • att installera anläggning för att ta hand om toalettavfall från fritidsbåtar
  • att installera anläggning för båtbottentvätt
  • att genomföra uppföljning och utvärdering av ovanstående

Sökanden ska i ansökan redovisa beräknad reduktion av fosfor och kväve till följd projektetr. Reduktionen till havet ska
alltid redovisas även om det i en bara går att göra en kvalificerad bedömning. Den bedömningen kan stärkas av beräkningar av reduktionen i närmast mottagande recipient.

Att söka Bidrag LOVA

HaV har fördelat årets 75 miljoner kronor till Länsstyrelserna. Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet genomförs. På HaV webbplats finns blankett och anvisningar för ansökan. Ansökan skickas till länsstyrelsen som bedömer den beslutar om eventuellt bidrag.

Kommunala personalkostnader för ett LOVA-projekt är en stödberättigande kostnad. Det kan också gälla ideellt bete inom en ideell
sammanslutning som söker LOVA-stöd. Timkostnaden får då beräknas till högst 200 kr/tim. Ideellt arbete är en stödberättigande kostnad upp till högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.