Bidrag till affärsutveckling

Under februari 2014 kan företagare ansöka om Affärsutvecklingscheckar för utveckling av vara eller tjänst eller för Internationalisering.  Mer information om Affärsutvecklingscheckarna kommer på Tillväxtverkets hemsida i mitten av februari. Där hittar Du redan nu viss information på Tillväxtverkets hemsida. Nedan har jag gjort ett utdrag för att hjälpa Dig bedöma Era möjligheter.hittar Du information som hjälper Dig förstå om detta är något Du bör intressera Dig för.

Bidrag genom Affärsutvecklingscheckar för varor eller tjänster

Affärsutvecklingscheckar ska ge stöd till företag som vill ta in extern kompetens för att öka kvalitén och korta tiden till kommersialisering av varan eller tjänsten. De kan till exempel finansiera en konsult- eller designtjänst. Projekt ska innebära en nivåhöjning för företaget. Det innebär utvecklingsarbete utöver förväntad utveckling i företaget. Utvecklingsarbetet ska ha passerat idéstadiet.

Exempel på kostnader/aktiviteter som är stödberättigade är: Tester och verifieringar; Marknadsundersökning före utvecklingsinsatsen; Prototyper; Design och formgivning;  Utbildningsinsatser; Provmätningar och Kvalitetsutveckling.

Bidrag genom Affärsutvecklingscheckar – Internationalisering

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering ska företagets konkurrenskraft genom att närma det till en internationell marknad. Det ska göra det möjligt för företag att genom extern kompetens förbereda en internationalisering. Det går exempelvis att finansiera konsulttjänster eller juridiska tjänster vid till exempel avtalsskrivning. Mer information kommer under februari 2014.
  1. Det finns flera ändamål för stödberättigande aktiviteter/kostnader:
    Hitta rätt väg utomlands genom Internationaliseringsstrategi,Marknadsundersökningar, Att hitta nya marknadskanaler eller sökning efter nya leverantörer av insatsvaror, produkter och tjänster i  utlandet.
  2. Mässbesök för att till exempel hitta partners, leverantörer eller lära  känna en ny marknad. Kostnaderna kan högst uppgå till 20 procent av total budget.
  3. Kompetensutveckling genom Utbildningsinsatser som är direkt kopplade till internationalisering; Utredning av försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor; Patent- och IPR-rådgivning samt nyhetsgranskningar; Utredning av krav/behov vad gäller produktions- och marknadsanpassning
    (exempelvis avseende design, CE-märkning, produktsäkerhet).

Formella krav för bidrag

Företag ska stå för minst 50 procent av totala godkända  utvecklingskostnader i kontanta medel. Stödet kan bli mellan 50 000 kr och 500  000 kr. Lånade medel kan användas som medfinansiering men inte andra  offentliga stöd. Projekt ska avslutas och slutredovisas senast den 31 oktober 2015. Sedan stängs programmet.

Företagets senaste bokslut ska visa en omsättning om minst 1 miljon  kronor. Det ska ha en ekonomi i balans som möjliggör  utvecklingsinsatsen och kommersialisering. Företaget ska ha stor tillväxtpotential.

Det finns många kostnader som inte är bidragsgrundande. Kolla Tillväxtverket för detta. Kostnader som inte godkänts i en ansökan får man naturligtvis inte stöd för.

Bidrag som försumbart stöd

Detta är ett s.k. försumbart stöd enligt EU.s förordning om stöd av mindre betydelse. Hela det beviljade  beloppet är ett försumbart stöd enligt EU. Dessa stöd som ett företag kan ta emot får  inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod. I takbeloppet ingår alla stöd av mindre betydelse som företaget  har erhållit från olika stödgivare i Sverige (stat, landsting eller kommun) under  treårsperioden.

Vissa ekonomiska sektorer omfattas av särskilda restriktioner som begränsar utrymmet för försumbart stöd. Det gäller primär produktion av  jordbruksprodukter, verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn samt  företag verksamma inom vägtransportsektorn.