BONUS är ett forskningsprogram för Östersjön under perioden 2010-2016. Det är en del av EU:s Östersjöstrategi. Den ska ge en samordnad ram för de viktigaste utmaningarna för Östersjöregionen och ta fram konkreta lösningar på dessa utmaningar. BONUS ska fördela 100 miljoner € till forskning & Innovation.

Utlysning för Forskning16/1/2024

Den 16 januari väntas en ny utlysning för forskning om hållbara ekosystemtjänster. Förkortade beteckningar för forskningstemana är:

 1. Integrated coastal management
 2. Maritime risk analysis and management
 3. Governance structures, performance and policy instruments
 4. Linking ecosystem goods and services to human lifestyles and well-being
 5. Maritime spatial planning

Utlysning för Innovation hösten 2014

Denna utlysning har minst två teman. Det är miljötekniska ansatser och Hållbar Akvakultur. Det är också möjligt att den kommer att kompletteras med andra teman som inte tidigare behandlats tillräckligt bra i programmets projekt.

EU-bidragets legala grund

Lissabonfördragets artikel 185 är grunden för samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna. Samarbetsprogram genomförs av medlemsstaters deltagande myndighet och delfinansieras av EU-kommissionen. BONUS etablerades av EU-parlamentet och Europarådet 2010. Sammanlagd budget är på 100 miljoner euro för projekt som genomförs åren 2013–2018. Hälften av kommer från nationella finansiärer och hälften från EU:s ramprogram.

Teman för innovationsprojekt som ännu är under utvärdering

Innovation with a purpose towards a good ecological status of the Baltic Sea

 1. eco-technological approaches,

2. innovative measurement techniques

3. user driven ICT services 

De första sju projekten

Totalt får i första tilldelningen sju forskningskonsortier 27 miljoner euro. Dessa behandlar flera olika teman, t.ex. biologisk mångfald i Östersjön och hur den anpassar sig till klimatförändring, tillförseln av näringsämnen till Östersjöns kustområden samt hållbart utnyttjande av Östersjöns fiskresurser. De får stöd i fyra år.

Finansieringen av BONUS-programmet

EU bidrar med upp till 50 procent av finansieringen. Programmets totala budget fram till och med 2017 kommer att vara cirka 100 miljoner euro. Följande organisationer bidrar till finansieringen av de svenska parternas arbete.

 • Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
 • Naturvårdsverket
 • Forskningsrådet Formas
 • MISTRA – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
 • Vetenskapsrådet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Vinnova