euronuHorisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det löper 2014-2020. Total budget är på runt 79 miljarder euro. Den första utlysningen beräknas komma 11/12 2013. Följande övergripande information inriktas i första hand på företag.

Det finns en klar inriktning. Horisont 2020 är inget forskningsprogram, det är ett politiskt för instrument som ska bidra till att genomföra Europa 2020. Det är EU:s tillväxtstrategi fram till 2020. EU ska bli en smart och hållbar ekonomi för alla. Vårt FOTO: visar nedräkningen till Eurons införande i Bryssel.

Utbilda Dig för att ta hem miljoner €! Kolla vår sida med utbildningar, just nu med den första utbildningen efter en utlysning för den nya programperioden.

Tre huvudprioriteringar

Programmet Horisont 2020 har tre huvudprioriteringar för forskning och innovation:
1. Spetskompetens – Excellent Science – ska stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation.
2. Industriellt ledarskap – Industrial leadership – ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt samt attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation.
3. Samhälleliga utmaningar – Societal challenges – fokuserar de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Inriktningen på utmaningar innebär en ändring av tidigare tematisk struktur. Vissa tidigare tematiska områden blir bredare samhällsutmaningar, t ex hälsoområdet. En del områden, bl a miljö och samhällsvetenskap blir delvis horisontella aspekter i utmaningarna. Vissa tematiska områden bl.a. material och bioteknik blir istället fokuserade nyckelteknologier.

Stöd för vinstdrivande organisationer är 70 % av de direkta kostnaderna + 25 % av dem för att täcka indirekta kostnader. För icke vinstdrivande organisationer är det 100 % + 25 %.

Bättre för företag i Horisont 2020

Horisont 2020 ska förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster. De ska ge affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre. EU vill öka industriell medverkan i ramprogrammet. Det gäller särskilt små- och medelstora företag (SMF). Förenklingar i kombination med ökat fokus på innovationer ska leda till detta.

Industriellt ledarskap ska nås med riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på sk nyckelteknologier dvs. mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik samt avancerad tillverkning och bearbetning.

Årets Gasellföretag 2013 Midsummer AB gick igång genom ett projekt på EU:s tidigare program för Forskning & Utveckling. Midsummer hade en prototyp för tillverkning av kadmiumfria solceller, experter på ämnet men inga pengar. De hittade en utlysning som passade för dem och ansökte. EU älskade projektet och beviljade stöd. Det blev en kvalitetsstämpel och andra finansiärer följde efter.

SME Instrument har tillskapats särskilt för små- och medelstora företag. Det ger en radikal förenkling för innovationer. Jag behandlar det senare i separat artikel. Eurostars och Eureka projekt ska stödja marknadsnära forskning för småföretag i minst två länder.

Horisont 2020: Samhälleliga utmaningar

För att klara de samhälleliga utmaningar utmaningarna krävs ofta tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. Sju utmaningsområden pekas ut:

1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

2. Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning

3. Säker, ren och effektiv energi, inkluderar intelligent energi

4. Smarta, gröna och integrerade transporter intelligent energi

5. Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror

6. Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen

7. Trygga samhällen ska säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.