Ett nätverk för frågor som rör skog, miljö och träförädling har bildats med stöd av EU-bidrag. ÉU-bidraget gick till projektet ”Hardwoods are good”. Skogsstyrelsens (SKS) Generaldirektör Monika Stridsman undertecknar på bilden tillsammans med chefen för Polska statsskogen avtal om fortsatt samarbete.

South Baltic Programme, Interreg IVA, stödde projektet  

Projektet är ett strålande exempel på hur ett EU-Program förstärker och internationaliserar en myndighets arbete med ett prioriterat område. SKS har länge arbetat för att förstärka inkomstmöjligheterna från ädellövskog. Det är svårt då den kritiska massan för att skapa utveckling av arbetet saknas i Sverige. Vi använde just detta som huvudargument för att vinna stöd för projetet. Länk till artikel om uppbyggnaden av projektet.

 Projektledaren Ola Runfors som också står för fotot kommenterar: ”Projektet har bekräftat sin arbetshypotes. Bristerna i kommunikation mellan de olika stegen i ädellövträkedjan begränsar utveckling och kvalitet. Projektet har skapat ett Baltiskt nätverk som en plattform för dialog och på sikt en bättre fungerande ädellövträkedja regionen. Det hade inte hade varit möjligt utan hjälp av EU:s Södra Östersjöprogram .”

Nätverk för förädlare av ädellövskogens produkter

På en slutkonferens i Gdansk, Polen signerade SKS generaldirektör Monika Stridsman dokumentet under högtidliga former tillsammans med organisationer från Polen, Tyskland, Litauen och Kaliningrad, Ryssland. I nätverket ingår myndigheter, företag, organisationer och ett trettiotal entreprenörer verksamma inom skogsskötsel, avverkning och träförädling. Skogsstyrelsen har det övergripande ansvaret. Det nya samarbetet stämmer exakt med Östersjöstrategins ambitioner att länka samman länderna runt Östersjön och öka välståndet.

– Det här ligger precis i linje med det vi ska arbeta för – ökad areal ädellöv och åtgärder som stimulerar och underlättar entreprenörskap inom skogsbruket, säger Monika Stridsman.

Konferensen anordnades av polska stadsskogen i Gdansk för att sprida information och resultat om det treåriga projektet, som avslutas nu i februari. Listan över talare var lång och Monika Stridsman fick äran att hålla öppningstalet. Hon pratade om vikten av samarbete och att det svenska talesättet ”ensam är stark” inte stämmer. ”Det är genom samarbete vi för utvecklingen framåt” påpekade hon.

Monika var mycket nöjd med konferensen och det arbete som uträttats i projektet.

– Genom deltagande i den här typen av projekt får vi och svenskt skogsbruk chansen att ta plats på den internationella arenan och påverka arbetet med skogliga frågor även utanför Sveriges gränser.

 

Projektets hemsida