Nu satsas 38 miljoner euro på forskningsprojekt för att rädda Östersjön. Pengarna kommer från EU-programmet BONUS och huvuddelen, 31 miljoner euro, ska gå till projekt som säkrar livskraftiga ekosystem. Sju miljoner euro ska gå till innovativa tekniska lösningar för en bättre miljö.

Satsningen är ett led i införandet av EU:s havsmiljödirektiv, aktionsplanen för Östersjön och andra nationella och regionala miljömål.

– Det här är en väldigt viktig forskningssatsning. Östersjön hotas bland annat av övergödning och miljögifter, det här är ett viktig steg för att skapa livskraftiga fiskebestånd och ett hållbart fiske, säger Mats Svensson, chef för enheten analys och forskning på Havs- och vattenmyndigheten..

– Vi hoppas kunna ta ett stort steg framåt mot bättre kunskap och för miljövänliga tekniska innovationer, exempelvis inom sjöfarten.

BONUS är ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram som bildades 2010 för länderna i Östersjöregionen. Det omfattar totalt 100 miljoner euro som ska användas för olika forskningsprojekt under åren 2013 – 2018.

Hälften av pengarna kommer från EU:s ramprogram för forskning. Hälften finansieras via olika institutioner i de åtta medlemsländerna; Sverige, Danmark, Estland, Tyskland, Finland, Lettland, Lituaen och Polen. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med 2,5 miljoner euro till forskningssatsningen. Andra svenska finansiärer är Formas, Naturvårdsverket, Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Vinnova och MISTRA.

Förslag till projekt för ”livskraftiga ekosystem” ska lämnas före 14 februari 2013 och varje projekt kan få fyra miljoner euro fördelat på fyra år. Projekten måste vara tvärvetenskapliga, det vill säga att de bör inkludera både naturvetenskapliga och socioekonomiska aspekter, och de måste ha deltagare från flera EU-länder.

Förslag till projekt som rör ny miljövänlig teknik ska lämnas in före 12 mars nästa år. De kommer att genomföras i samarbete med BSR Stars, ett av EU:s flaggskeppsprogram. BSR Stars syftar till att stärka konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt i Östersjöregionen. Varje projekt kan få maximalt 0,5 miljoner euro fördelat på tre år.

– Vi inbjuder mindre och medelstora företag att spela en avgörande roll i denna satsning.  Det ger dem en unik möjlighet att aktivt utveckla kunskap och produkter som syftar till att uppnå god ekologisk status i Östersjön, förbättra vår förmåga att samla in information om havet och leverera den till användarna, säger Kaisa Kononen, chef för BONUS-programmet, i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa BONUS pressmeddelande

Här kan du läsa om hur du ansöker om pengar

Här kan du läsa mer om BSR Stars