Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt för enskilda företag stödjer två områden:

 • Miljödriven affärsutveckling
 • Upphandling

Just nu finns möjlighet söka upp till 250 000 kr i stöd fram till 30/10. I våras hjälpte jag enett miljöinnovatiosnföretag att ta hem detta stöd.

Erfarenheter av ansökan om miljödriven tillväxt

Tillväxtverkets handläggare kan ge viss vägledning i en dialog. Men det är viktktigt att uttrycka sig rätt från början. Programmet ställer många krav på ansökans innehåll. Dessa är inte alltid relevanta ur ett företagsperspektiv. Men myndigheten har förstår sina krav på rapportering och indikatorer.

Det är mycket skrivarbete för de pengar man kan få. Kraven på egen finansiering i ett projket är också betyndade. De gynnar organisationer som redan har resurser. Sökande ska vara små och medelstora företag som har färdigutvecklade miljöanpassade varor och tjänster.Företagen står för minst 50 procent av kostnaderna och högst 25 procent får vara som arbetad tid.Tillväxtverket prioriterar projektansökningar som har hög kontant medfinansiering.

Miljödriven affärsutveckling

Projektets mål för projekten är att företag ska få relevant rådgivning i

affärsutveckling. Företaget kan exempelvis söka stöd för konkreta aktviteter som:

 • Rådgivning inom miljödriven affärsutveckling
 • Kompetensstöd för att utveckla säljorganisationen
 • Identifiering och tillämpning av lämpliga affärsmodeller
 • Att skapa attraktiva affärserbjudanden till kunder
 • Stöd till att identifiera potentiella kunder
 • Stöd till marknadsanpassning (för färdiga produkter som behöver viss justering för att passa in på en vald marknad. Högst 100 000 SEK)

Upphandling

SME:s behöver hjälp för att kunna lämna anbud som är tillräckligt konkurrenskraftiga. Projekt ska göra att fler SME:s tar hem affärer genom upphandling. Företag kan exempelvis få stöd för:

 • Kartläggning av den upphandlande partens behov inför upphandlingar
 • Rådgivning vid anbuds- eller offertskrivning
 • Kompetensutveckling för företag som vill lyckas i upphandlingar
 • Utformning av attraktiva erbjudanden som passar en upphandlingssituation nationellt och internationellt.

Tillväxtverkets information om stödet.