Bygginnovationen kan stödja miljöinnovationer med pengar. Bygg- och Fastighetssektorn har varit en av de viktigaste för utveckling av miljöinnovationer. VINNOVA satsar 10 miljoner kronor under 2012-2014. Klicka här för mer info!

Detta ska främja svensk miljöteknikexport. Små och medelstora företag ska få draghjälp av större aktörer för att testa eller vidareutveckla teknik i tidiga skeden.

Fokus är hållbar stadsutveckling särskilt den byggda miljön. Nyckelord är systemlösningar för hållbar stadsutveckling. De ska genomföras i samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskning.

Finansiering ska ske etappvis i två olika typer av projekt:

  1. Teknisk/ekonomisk förstudie för att analysera om det finns förutsättningar för en affär. Max 250 000 kr kan sökas, företagets medfinansiering ska uppgå till minst 25% av den totala projektkostnaden, projekttid 2-4 månader.
  2. Finansiering av forskning och teknikutveckling för att anpassa lösningen till det avsedda projektet/exportmarknaden. Max 1 250 000 kr kan sökas. Företagets medfinansiering ska uppgå till minst 50% av den totala projektkostnaden. Projekttiden är 12-24 månader. VINNOVA tillämpar ett investeringsorienterat arbetssätt med halvårsvisa etappmål som utgör underlag för beslut om fortsatt projektarbete.

Projektidéer bedöms av ledamöter i Bygginnovationens affärsråd och programstyrelse. Om projektidén passar kan den sökande att skicka in en ansökan till VINNOVA via intressentportalen. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet och meddelar detta till de sökande.

Ansökningar kan lämnas under april och maj. Projekt kan starta i maj- augusti. Länk till hemsidan för bygginnovationen:http://www.bygginnovationen.se/

Bygginnovationen ska utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Den ska även stärka svenskt byggandes konkurrenskraft på en internationell marknad.

Programmet löper över 2011-2014 och den totala budgeten är 42 Mkr, varav VINNOVA bidrar med 21 Mkr och industrin med 21 Mkr. VINNOVAs bidrag avser att främst finansiera forskning och utveckling vid universitet, högskola och institut samt SMF (”Små och Medelstora Företag”). Byggindustrins medfinansiering i projekt avses i första hand ske i form av arbetsinsatser