Nu har EU-kommissionen presenterat förslaget till de näst största EU-bidragen för den nya programperioden,  nya ramprogrammet för forskning och innovation – Horizon 2020 the Framework Programme for Research and Innovation.

Det en utveckling av de pågående programmen för forskning och teknisk utveckling, FP7, delar av det för Konkurrenskraft och Innovation, CIP, och de initiativ som administreras av European Institute of Technology, EIT. Klicka här om du vill veta mer!

Horizon 2020  fokuserar på tre delar efter de huvudprioriteringar för forskning och innovation som EU-kommissionen, med hjälp av öppna konsultationer, tagit fram till år 2020:

  1. Excellent Science – ska stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden och forskningsinfrastruktur
  2. Industrial leadership – ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl a ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på sk Key Enabling Technologies inom informations- och kommunikationsteknik, bioteknologi, nano, avancerade material, produktion och rymd.
  3. ”Societal Challenges” fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Det krävs tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. Sex tematiska utmaningsområden pekas ut. Några nyckelord är hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande; tryggad livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomin; ren, säker och effektiv energi; smarta, miljövänliga och integrerade transporter; resurseffektivitet och klimatåtgärder och råvaror; inkluderande, innovativa och säkra samhällen.

Som namnet antyder kommer tonvikten på innovation att bli ännu starkare än i det nuvarande sjunde ramprogrammet, FP7, och forskningens roll för att bidra till lösningen av de europeiska och globala utmaningarna som samhället står inför kommer att klargöras ytterligare.

Det finns en allmän strävan inom EU att öka det industriella deltagandet i ramprogrammet. Särskilt gäller det de små- och medelstora i linje med innovationsunionen. Förenklingar i kombination med ökat fokus på innovationer skall underlätta detta.  

Förhandlingar mellan EU-kommissionen, Rådet och  Europaparlamentet  påbörjas i början av 2012 och avslutas i mitten av 2013. Den första ansökningsomgången lanseras tidigast under hösten 2013 och det nya ramprogrammet träder i kraft i januari 2014.