objectiveEU-bidrag styrs av EU:s politiska utveckling. I den pågående programperioden har de mest aktuella pusselbitarna i denna styrning varit Lissabonstrategin och Göteborgsagendan.  EU:s nya tillväxtstrategi planeras heta ”Europa 2020”. Bilden är från EU-Kommissionens sida om strategin.

Tillväxtstrategin föreslår bland annat en vision om en kolsnål och resurseffektiv ekonomi till 2050.  Nu har den diskuterats i rådet. Enligt rådslutsatserna om den Strategiska energiteknikplanen ska investeringarna i forskning, utveckling och demonstration av koldioxidsnål energiteknik öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Under 2010 ska flera forsknings- och utvecklingsinitiativ att lanseras. Det gäller tex.  vindkraft, bioenergi och smarta elnät. Initiativen finansieras med EU-bidrag från befintliga program, av näringslivet och av de medlemsländer som frivilligt väljer att delta.

Målet är att bidra till att uppfylla energi- och klimatmålen, skapa nya jobb och stärka EU:s tillväxt och konkurrenskraft. Enligt kommissionens meddelande EUROPA 2020 skulle en miljon nya jobb kunna skapas om EU uppfyller målen för förnybar energi och energieffektivisering till 2020.

Mera information och fakta om EU-bidrag: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag

EU-Kommissionens sida om strategin: http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm