Det blir ett bidrag för lokala vattenvårdssatsningar (LOVA). Det föreslår regeringen i sin havspolitiska proposition ett statligt bidrag för lokala vattenvårdssatsningar (LOVA). Kommuner och ideella organisationer ska kunna börja ansöka om medel från och med i år. Syftet är att stimulera kostnadseffektiva lösningar för att minska övergödningen. I det kan så vitt jag förstår ingå innovativa miljölösningar. Klicka här för mer ur Regeringes Pressmeddelande.Regeringen havsmiljöpolitik har sedan tillträdet 2006 präglats av inriktningen på konkreta åtgärder som har potential att leda till relativ snabba förbättringar av havsmiljön. Med ”LOVA-bidraget” förstärks denna inriktning.

– Övergödningen av våra hav är ett dominerande problem. Med LOVA-stödet vill vi stimulera åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor- eller kväveföreningar i Östersjön eller Västerhavet. Vi ställer krav på att de åtgärder som väljs ska ge mest effekt per satsad krona och i denna bedömning kommer Naturvårdsverket och länsstyrelserna att ha en viktig roll, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Exempel på kostnadseffektiva åtgärder kan vara att etablera eller restaurera våtmarker, där LOVA kan bli ett komplement för åtgärdsbitar för våtmarker där EU-stöd inte kan fås. LOVA-bidraget kan även bli aktuellt för att upprätta musselodlingar, som fångar upp näringsämnen och renar aktivt vattnet från bland annat närsalter. Byggande av båtbottentvättar och mottagningsanläggningar för avfall från båttoaletter ska också kunna omfattas av LOVA.

LOVA-bidraget ska ges till kommuner och ideella organisationer för att täcka högst 50 procent av kostnaden för åtgärderna.
– Bidraget ska även kunna utnyttjas för den planering som krävs för ett effektivt genomförande av vattenmyndigheternas åtgärder. Det handlar om åtgärder som kräver god lokal kunskap och förankring samtidigt som det också finns en vilja att ställa upp med egna resurser för att nå resultat, säger Andreas Carlgren.

Som en särskild del av bidragssystemet har regeringen under 2009 avsatt 35 miljoner av havsmiljöanslaget till länsstyrelsernas uppsökande verksamhet. Detta behövs för att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av att de stöd och ersättningsformer som finns inom ramen för landsbygdsprogrammet 2007-2013. Framför allt bör takten beträffande anläggning och restaurering av våtmarker öka för att möjliggöra att målet om 12 000 hektar våtmarker till 2010 ska kunna nås.

Regeringen utarbetar under 2009 en förordning som ska reglera det nya bidraget. Från och med 2010 ska LOVA ha en volym om ca 120 mkr per år.