Sverige tar upp traditionen från Life -programmet i det nya LIFE+ programmet. Genom att ta hem åtta projekt tar Sverige mer än dubbelt så många som sin normala andeal av EU-stöd. Och EU-bidraget är också mer än dubblet upp. Fem av de svenska projekten är miljöinnovationer i teknisk bemärkelse. Grattis till Stena Metall, Akzo Nobel, M2Engineering och Statens Väg- och TRafikinstitut samt deras partners. 

EU fick över 700 ansökningar. Stöd går till 143 projekt för €367 miljoner. EU-stödet är €186 miljoner. För LIFE+ Environment policy & Governance fick 74 projekt stöd av 325 ansökningar. Klicka här för att kolla Naturvårdsverkets pressmeddelande och hitta länk till EU-Kommissionens pressmeddelande

EU-kommissionen har beslutat att finansiera åtta svenska projekt inom den första etappen av miljöprogrammet LIFE+, som pågår mellan 2007 och 2013. Sverige beviljades sammanlagt 120 miljoner kr.

Det är ett mycket bra resultat för Sverige som var bland de länder som toppade listan över EU-stöd. Minst lika mycket pengar bidrar projekten med själva. Sammantaget innebär det att ca 250 miljoner kr satsas på miljöprojekt i Sverige vid det första ansökningstillfället för LIFE+.

– Det är glädjande att svenska företag, länsstyrelser, kommuner och stiftelser håller sig väl framme i konkurrensen om EU-pengar. Sverige fick både bland de högsta beloppen sammantaget till ett medlemsland och till ett enskilt projekt, säger Anders Johnson, vikarierande avdelningschef.

Länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans med länsstyrelserna i Södermanlands och Uppsala län, Sveaskog och Upplandsstiftelsen beviljas ett av de högsta beloppen, 40 miljoner kr, för att restaurera värdefulla ädellövmiljöer på öar i Mälaren. Även hotade arter som läderbagge och småsvalting kommer att gynnas av åtgärderna. Mälarområdet är ett av Sveriges mest värdefulla områden för ädellövträd och arter knutna till dem. Tillgängligheten till områdena kommer också att öka genom projektet.

Akzo Nobel i samverkan med SCA Hygiene Products AB och Chalmers tekniska högskola beviljas drygt 10 miljoner kr för att visahur företag kan samarbeta för en hållbar utveckling i sina kund-leverantörskedjor och på sina marknader. Projektet ska skapa ett ramverk för hur företag som samarbetar som leverantörer och kunder kan ha en samsyn om hållbar utveckling och därigenom förbättra samarbete, förtroende och kommunikation.

Malmö stad får ca 16 miljoner kr för att demonstrera hur städer kan anpassa sig till klimatförändringar som ökad nederbörd eller värmeböljor. Bland annat ska ett system med öppen dagvattenhantering byggas. Även nya system av gröna fasader och gröna lättviktstak ska demonstreras.

M2 Engineering AB tilldelas 24 miljoner kr för att demonstrera en patentsökt teknik med solceller på plastsubstrat. Genom att använda tunnfilmsteknik och polymerer i stället för kisel och glas minskar produktionskostnaderna för solcellerna väsentligt.

 Stena Metall AB i samarbete med bland annat ett polskt universitet och Borås högskola tilldelas 7,4 miljoner kr för att utveckla pyrolysteknik vid återvinning av produkter i glasfiberarmerad plats, till exempel plastbåtar och husvagnar. Målet är att minska mängden glasfiber som deponeras med minst 90 procent och att utveckla kommersiella produkter av det behandlade materialet. 

Stiftelsen Håll Sverige Rent tilldelas 12,4 miljoner kr för att ge pedagoger från förskola till gymnasium utbildning om EU:s miljöpolicy, de svenska nationella miljömålen och hur man kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor genom miljöledningssystemet Grön Flagg. Deltagarna får utbildningsmaterial, film, tillgång till en interaktiv webbplats och kan delta i tävlingar.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) deltar som partner i ett mycket stort transnationellt projekt om samordnad övervakning av skogsskador på EU-nivå och får drygt 7 miljoner kr. Projektet koordineras av ett skogsforskningsinstitut i Tyskland.

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) deltar som partner i ett österrikiskt/italienskt projekt om att minska partiklar i stadsmiljö och får drygt en miljon kr. Institutet ska bland annat demonstrera det dammbindande medlet CMA:s varaktighet och effekt.

Två ytterligare svenska projekt har valts ut av EU-kommissionen, men sökande kommer troligen att dra tillbaka projekten.

Bakgrund:
Regeringen har utsett Naturvårdsverket till ansvarig myndighet för LIFE+ i Sverige. LIFE+ syftar till att bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik genom medfinansiering av natur-, informations- och miljöprojekt. LIFE+ gäller 2007-2013 med en total budget på ca 20 miljarder kr.

Naturvårdsverlets pressmeddelande är på: http://www.newsdesk.se/pressroom/naturvardsverket/pressrelease/view/120-miljoner-kronor-fraan-eu-till-svenska-miljoeprojekt-249624

Läs mer om LIFE+:
http://www.naturvardsverket.se/sv/EU-och-Internationellt/EU-arbetet-i-Naturvardsverket/Miljoprogrammet-Life-plus/

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1588&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=en